AKTUALU!

Pasitikite 2022–2023 mokslo metus su šiuolaikiška mokymo(si) aplinka!

 

Naujai kuriamos skaitmeninės mokymo(si) priemonės „EDUKA klasėje“ bandomieji projektai 

Atnaujinant ugdymo turinį vis aktualesnis tampa klausimas, kaip keisis ugdymo procesas bei mokymo(si) priemonės. Šiuo metu „EDUKA klasės“ komanda ruošia naują skaitmeninį mokymo(si) turinį pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, kurios mokytojus ir moksleivius pasieks 2022–2023 mokslo metų eigoje. Džiaugiamės, kad jau keliasdešimties mokyklų mokytojai su savo klasėmis sėkmingai išbandė naują „EDUKA klasės“ skaitmeninį mokomąjį turinį įvairiems mokomiesiems dalykams ir pateikė savo įžvalgas bei atsiliepimus tolesniems skaitmeninio turinio tobulinimo darbams.

Kuriant naują skaitmeninį turinį mums svarbi kiekvieno mokytojo nuomonė, todėl bandomuosius projektus padarėme prieinamus nemokamai iki šių mokslo metų pabaigos tam, kad kiekvienas mokytojas galėtų su jais susipažinti ir atsakyti sau į klausimą – kaip keisis skaitmeninės mokymo(si) priemonės atnaujinus bendrąsias ugdymo programas? Kviečiame detaliau susipažinti, kokius bandomuosius projektus galite rasti „EDUKA klasės“ bibliotekoje.

Naujos kartos skaitmeninės mokymo(si) priemonės – praturtinti vadovėliai „EDUKA klasėje“

„EDUKA klasės“ turinį 2021–2022 mokslo metais papildė du leidyklos „Šviesa“ praturtinti vadovėliai pasaulio pažinimo 2 klasės vadovėlis (TAIP!) ir matematikos 10 klasės vadovėlis (TEMPUS)! Mokytojai ir mokiniai šiais mokslo metais turėjo galimybę matematikos bei pasaulio pažinimo dalykų mokyti(s) su naujos kartos mokymo(si) priemonėmis. 

Kodėl ši mokymo(si) priemonė susilaukia tokio mokytojų ir mokinių įsitraukimo?

Naujieji „EDUKA klasės“ praturtinti vadovėliai tiek kontaktinio, tiek nuotolinio ugdymo metu tampa viena pagrindinių mokymo(si) priemonių, papildančių popierinį vadovėlį. Juose mokytojai ir moksleiviai randa kiekvienos pamokos informaciją: nuo pamokos pradžios – teorinės informacijos, iki pabaigos – apibendrinimo ir įsivertinimo.

Skaitmeninis vadovėlio turinys padeda:

  • pagilinti vadovėlyje pateikiamą turinį;
  • paaiškinti, įsivaizduoti bei vizualizuoti;
  • sudominti, įtraukti, motyvuoti;
  • čia ir dabar pa(si)tikrinti, ar mokinys suprato tam tikrą dalį pateiktos medžiagos.

Antanas Apynis, mokytojas ekspertas ir matematikos vadovėlio turtinimo dalies autorius

„Noriu, kad mokiniai turėtų galimybę į matematinius objektus pažvelgti iš įvairių pusių, galėtų tirti, bandytų įžvelgti dėsningumą, mokėtų apibendrinti, daryti išvadas, svarbiausia – samprotauti. Skaitmeninėje erdvėje atsiveria visiškai kitos galimybės mokomąjį turinį atskleisti interaktyviai ir įvairiapusiškai.“

Elena Motiejūnienė, švietimo konsultantė bei pasaulio pažinimo vadovėlio ir EMA užduočių recenzentė

„Didžiausias skaitmeninio praturtinimo privalumas – dar daugiau galimybių tiek geriau atliepti mokinių poreikius ir skatinti jų motyvaciją, tiek praturtinti ugdymo turinį aktualiais, informatyviais, vaizdžiais mokymosi ištekliais ir nuolat juos atnaujinti. Tokiu būdu galima vaizdžiai paaiškinti įvairius reiškinius, procesus, situacijas, taip pat panaudoti efektyvesnius ir įvairesnius vertinimo bei grįžtamojo ryšio būdus.“

Bandomieji projektai „EDUKA klasėje“ biologijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokomiesiems dalykams

Biologijos 9 klasės bandomasis projektas 

Projekto metu buvo praturtintos šiuo metu rengiamo leidyklos „Šviesa” 9 klasės biologijos vadovėlio (s. „Horizontai“) skyriaus Kvėpavimas” temos. Skaitmeniniais objektais praturtintos temos yra paruoštos vesti pamoką derinant vadovėlį kartu su skaitmeniniais objektais.

Apibendrinus bandomojo projekto dalyvių apklausos rezultatus, geriausiai įvertinti buvo temų infografikai, prezentacijos ir interaktyvios užduotys. Anot išbandžiusių mokytojų, infografikai puikiai apibendrina pamokos medžiagą. Interaktyvios užduotys suteikia galimybę gauti greitą atgalinį ryšį. Vedant pamokas taip pat naudingos prezentacijos, nes jose pateikta pagrindinė pamokų medžiaga.

Taip pat mokytojams patiko turinio įvairovė – galimybė pasirinkti, kuriuos turinio elementus naudoti pamokose, ką paskirti namų darbams ar savarankiškam mokymuisi. Taip pasiruošimas pamokoms tapo lengvesnis, nes nereikėjo ieškoti papildomų informacijos šaltinių.

9 klasės biologijos mokytojų, dalyvavusių bandomojo projekto tyrime, atsiliepimai:

„Turinio gausa labai svarbi, ji paįvairina mokymąsi, labiau besidomintys randa įdomesnių užduočių, paaiškinimų. Infografikai susistemina visą mokymosi medžiagą, tarsi tos pamokos žemėlapiai. Labai svarbu ir veiksminga.“

„Veiksminga ir patrauklu tai, kad visa medžiaga susisteminta vienoje vietoje, ruošiantis pamokai tereikia peržiūrėti pateiktis, susiplanuoti pamoką, paskirstyti užduotis.“

„Puikus sprendimas: vadovėlis, rekomendacijos mokytojui, veiklos sąsiuvinis, demonstracijos „EDUKA klasėje“ ir elektroninės EMA užduotys. Tačiau medžiagos labai daug, todėl buvo reikalingas ruošimasis, peržiūra, medžiagos atsirinkimas. Džiugino, kad yra iš ko rinktis nelendant į internetą.“

Susipažinti su 9 klasės biologijos bandomuoju projektu galite čia.

Geografijos 6 klasės bandomasis projektas

Projekto metu buvo praturtintos šiuo metu rengiamo leidyklos „Šviesa” 6 klasės geografijos vadovėlio skyriaus Orientavimasis vietovėje” temos. Skaitmeniniais objektais praturtintos temos yra paruoštos vesti pamoką derinant vadovėlį kartu su skaitmeniniais objektais. Projekte dalyvavę mokytojai geriausiai įvertino interaktyvias užduotis, prezentacijas ir vaizdo įrašus.

Prezentacijos jiems padėjo pristatyti pamokas, vaizdo įrašai sužadino mokinių smalsumą, o interaktyvios užduotys skatino loginį bei kritinį mąstymą. Anot projekte dalyvavusių mokytojų, toks skaitmeninių objektų ir vadovėlio komplektas yra tinkamas šiuolaikiniam vaikui.

6 klasės geografijos mokytojų, dalyvavusių bandomojo projekto tyrime, atsiliepimai:

„Palengvina mokytojo ir mokinių darbą. Mokytojui nereikia galvoti uždavinių (sutaupo laiką). Mokiniai lengviau supranta, ko ir kaip sieks pamokoje. Prezentacijos papildo vadovėlio medžiagą, o užduotys padeda aktyvinti mokinių mąstymą ir atlikti naujai įgytų žinių patikrinimą. Vaizdo įrašai papildo, padeda geriau suvokti siekiamą tikslą.“

„Mokymosi uždaviniai ir vertinimo kriterijai orientuoti į laukiamą pamokos rezultatą. Prezentacijoje tiksliai ir konkrečiai sudėti pagrindiniai dalykai. Užduotys skatina loginį bei kritinį mąstymą. EMA greitojo pasitikrinimo užduotys teikia grįžtamąjį ryšį mokytojui čia ir dabar, atskleidžia sėkmes bei parodo tobulintinus dalykus. Užduočių bankas EMA aplinkoje leidžia pateikti užduotis skirtingų gabumų ir poreikių mokiniams.”

Susipažinti su 6 klasės geografijos bandomuoju projektu galite čia.

Lietuvių kalbos ir literatūros 5 bei 7 klasių bandomieji projektai

Projekto metu skaitmeniniais objektais buvo praturtinti leidyklos „Šviesa” lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai (s. „Horizontai“), skirti 5 ir 7 klasėms. Praturtintos šių vadovėlių temos yra paruoštos vesti pamokas derinant skaitmeninius objektus kartu su popierinio vadovėlio turiniu. 

Lietuvių kalbos 5 ir 7 klasių bandomieji projektai

Projekto metu skaitmeniniais objektais buvo praturtintos 5 bei 7 klasių lietuvių kalbos vadovėlių skyrių „Fonetika ir rašyba“ (5 klasė), „Fonetika ir kirčiavimas“ (7 klasė) temos. Lietuvių kalbos projekte dalyvavę mokytojai geriausiai įvertino interaktyvias užduotis, garso įrašus ir prezentacijas. Pasak mokytojų, derinant vadovėlio medžiagą su skaitmeniniais ištekliais pamokos buvo įdomios, įtraukiančios, motyvuojančios mokytis. Jautėsi mokinių susidomėjimas, pagyvėjimas. Taip pat mokytojai nurodė, kad tokia dermė sudaro galimybę įtraukti skirtingų mokymosi stilių mokinius.

Skaitmeninius objektus išbandę mokiniai, pasak mokytojų, infografikus išskyrė kaip pamokos dalį, kuri sudėlioja visus taškus ant „i“.

7 klasės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, dalyvavusios bandomojo projekto apklausoje, atsiliepimas

„Derinant vadovėlio medžiagą su skaitmeniniais ištekliais pamokos buvo įdomios, įtraukiančios. Jautėsi mokinių susidomėjimas, pagyvėjimas. Be to, skaitmeniniai ištekliai ir metodinės rekomendacijos – labai didelė pagalba mokytojui. Viskas vienoje vietoje, viskas, ko reikia. Tiek prezentacijos, tiek spalvingi infografikai buvo tai, ko norėčiau dirbdama ir toliau.“

Susipažinti su 5 klasės lietuvių kalbos bandomuoju projektu galite čia.
Susipažinti su 7 klasės lietuvių kalbos bandomuoju projektu galite čia.

Literatūros 5 ir 7 klasių bandomieji projektai

Projekto metu skaitmeniniais objektais buvo praturtintos 5 ir 7 klasių literatūros vadovėlių skyrių „Vaizduotės pasaulis lietuvių pasakose“ (5 klasė), „Aš laimingas esu… Laimės ir gyvenimo prasmės tema literatūroje“ (7 klasė) temos.

Skaitmeninius objektus išbandę mokytojai geriausiai įvertino interaktyvias užduotis, garso ir vaizdo įrašus. Pasak mokytojų, skaitmeniniai objektai padėjo gilinti mokinių žinias, suvokimą, kritinį mąstymą. Vaizdo ir garso įrašus tiek mokytojai, tiek mokiniai išskiria kaip itin vertingus objektus, leidžiančius ne tik mokytis taisyklingos dikcijos, bet ir stipriau išgyventi, pajusti tekstą. Taip pat mokytojai nurodo, kad prezentacijos bei infografikai yra puikus būdas įtvirtinti, pakartoti svarbiausią temos medžiagą. Mokytojai nurodo, kad mokinių gebėjimai ir mokymosi tempas nėra vienodas, todėl skaitmeniniai objektai labai pagelbėja, nes nereikia papildomai ieškoti ar kurti užduočių, skirtų gabesniems mokiniams.

5 klasės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, dalyvavusios bandomojo projekto apklausoje, atsiliepimas  

„Skaitmeniniai ištekliai padėjo papildyti pamoką, paįvairinti mokymosi procesą – imame vadovėlį, ekraną, pratybas. Nėra didelės monotonijos. Be to, užduotys spalvingos, mokiniams patiko, kad galima rinktis kelis atsakymų variantus (tai leido diskutuoti visiems drauge). Prezentacija ir infografikas buvo puikus būdas dar kartą pakartoti svarbiausią temos medžiagą.“

7 klasės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, dalyvavusios bandomojo projekto apklausoje, atsiliepimas

„Man visi skaitmeniniai ištekliai buvo labai naudingi, todėl juos naudojau kiekvieną pamoką pagal poreikį. Užduotys iškart patikrina, ar mokinys suprato, infografikas apibendrina, garso įrašų klausydami mokiniai mokėsi taisyklingos dikcijos ir estetiškai išgyveno tekstą.“

Susipažinti su 5 klasės literatūros bandomuoju projektu galite čia.
Susipažinti su 7 klasės literatūros bandomuoju projektu galite čia.